Top BIG BOSS OTT Season 2 Contestants

Pooja Bhatt

Abhishek Malhan

Puneet Kumar

Palak Purswani

Avinash Sachdev

Manisha Rani